Mülakatta İZ BIRAKIN!

Nasıl mı? Hadi başlıyoruz!

Okul dönemlerinizi düşünün. Bir sınavda başarılı olmanın sırrı neydi? Anneniz gibi konuşayım: Elbette çalışmak, hazırlıklı…

--

--

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burcu Kış

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis