JetBrains 2020 Yazılım Geliştirici Ekosistemi Anket Sonuçları

🌟 Yazılım geliştirme dünyası hakkındaki en trend eğilimler ile ilgili Ikarus HR CV skorlama sistemimize veri sunan yeni bir anket, yeni bir ilham! 🌟

Tüm sonuçları genel olarak paylaşmanın yanında; Python, BigData, Devops…

--

--

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burcu Kış

Burcu Kış

382 Followers

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis