İş İlanı: 25 - 35 yaş arası!

Hiç denk geldiniz mi? İş ilanı belli ama istenen yetkinlik: 40+?

--

--

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burcu Kış

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis