En iyi İK Sırları: “Kendini Anlat?”

Danışanlarımız ile görüşmelerimizden derlediğimiz “en iyi kariyer stratejileri”ni sizinle paylaşacağım.

Amacım, farklı hayat hikayelerinden kendi kariyerimiz için ilham almak ve bir adım öteye gidebilmeniz için size yardımcı olmak! 🍀

Öyleyse başlayalım ✌🏻

--

--

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burcu Kış

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis