Doğru İş Teklifi için Ne Yapmalısın?

Sadece CV’ni güncel tutarak mutlu olacağın iş için TEKLİF alman MÜMKÜN! Nasıl mı?

Ahmet… Lisanstan mezun olur olmaz girdiği şirkette 3 yıldır çalışıyor. Ancak artık daha farklı projelerde görev almak, iş değiştirmek…

--

--

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burcu Kış

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis