Codingame 2021 “Yazılımcı Anketi” Sonuçları

Kodlama, yabancı dil veya Fransız mutfağı gibi sürekli bir öğrenme yolculuğudur!

Ikarus HR olarak, makine öğrenmesi tabanlı “Bilgi Teknolojileri sektörü özelinde” CV’lerinizin modeli geliştirdik. Teknolojik ve güncel trendlerle “günümüz trendlerini baz alarak” bu sistemi optimize

--

--

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burcu Kış

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis