Bu Linkedin Mesajına Yanıt Alma İhtimaliniz %4⁉️ 💔

Bazen bir mesaj geliyor. Mesajı iletene:

“Bu mesaja yanıt alma ihtimaliniz %4 diyorum.” 🥺 (Aslında yüksek bir oran bu baktığınızda, kendi süreçlerinizi düşünün. Açın bakın mesaj kutularınızı, kaç tane promosyon / iş arayan kişiye dönüş yapıyorsunuz?)

Sonra mesajı ileten kişiyle üzerinde tartışıyoruz, bir şekilde yer ediyor ki söylediklerim 1 - 2…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burcu Kış

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis